Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας


Ολοκληρώθηκε το έργο για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας.

 • Η ένωση εταιρειών ANΚO A.E., ΜΑΠ Ε.Π.Ε., Geospatial Enabling Technologies και ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε. υλοποιούν το έργο "Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο Νομό Κορινθίας" για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών αποτελούμενο από εξοπλισμό, λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες και χαρτογραφικά δεδομένα που παρέχουν την πληροφοριακή υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση και διαχείριση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών σε όλα τα στάδια του φαινομένου που αφορούν στην προστασία από τις πυρκαγιές, την έγκαιρη ενημέρωση φορέων και πολιτών, τη διαχείριση των συμβάντων, την εκτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών.

  Οι βασικές τεχνολογίες του συστήματος είναι τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. Η βασική λειτουργικότητα ξεκινά από την αξιοποίηση πλήρως ενημερωμένων χωρικών δεδομένων σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους που τα επεξεργάζονται. Τελικά παρέχεται στους χρήστες ένα σύνολο πληροφοριών σε πολλαπλά επίπεδα. Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονα επικαιροποιημένα γεωγραφικά δεδομένα, δεδομένα μετεωρολογικών σταθμών, δεδομένα εικόνας από κάμερες και δορυφορικά δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ενημέρωσης.

  Η αρχιτεκτονική λογική που βασίζεται το Έργο είναι η λογική δυο κεντρικών πυρήνων, το Γεωγραφικό Σύστημα και το Επιχειρησιακός Πυρήνας, οι οποίοι περιλαμβάνουν υποσυστήματα με καθορισμένες λειτουργίες και διαθεσιμότητες μεταξύ τους. Ο πυρήνας Γεωγραφικού Συστήματος αποτελείται από το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων, γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης και συντήρησης οδικού δικτύου, διαχείρισης αρχείων, αποτίμησης καμένων εκτάσεων με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, προσδιορισμού είδους βλάστησης με μεθόδους τηλεπισκόπησης και αυτόματης αναγνώρισης πυρκαγιών από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδομένα. Ο Επιχειρησιακός Πυρήνας αποτελείται από τα υποσυστήματα τρισδιάστατης και δισδιάστατης απεικόνισης δεδομένων μέσω διαδικτύου, παρακολούθησης και διαχείρισης διαθέσιμων πόρων, κεντρου διαχείρισης πυρκαγιών και λήψης μετεωρολογικών δεδομένων.

  GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. έχει αναλάβει το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη των υποσυστημάτων διαχείρισης δεομένων, γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης και συντήρησης οδικού δικτύου, διαχείρισης αρχείων, αποτίμησης καμένων εκτάσεων με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, προσδιορισμού είδους βλάστησης. Η ΜΑΠ Ε.Π.Ε. είναι υπεύθυνη για την προμήθεια γεωγραφικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και προσανατολισμένων στερεομοντέλων, ψηφιακού μοντέλο εδάφους, δορυφορικών δεδομένων, και δεδομένων METEOSAT. Στο έργο συμμετείχε και η BLOM AEROFILMS LIMITED με εργασίες ψηφιακής αεροφωτογράφησης.



  ΠΡΟΦΙΛ

  Όνομα: Ν.Α. Κορινθίας

  Web site http://www.korinthia.net/ 

  Το 54% της συνολικής έκτασης του Νομού Κορινθίας καλύπτεται από δασικά φυσικά οικοσυτήματα. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στη Ν.Α. Κορινθίας να έχει καλύτερο σχεδιασμό για την προετοιμασία και την ετοιμότητα της, ορθή διαχείριση του προσωπικού και των πόρων της κατά την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων, άμεση απόκριση σε περιπτώσεις πυρκαγιών, αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων και καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. 



  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του Συστήματος Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών είναι:

  - Ειδικός εξοπλισμός, όπως σταθμοί εργασίας, υπολογιστές παλάμης, κάμερες, μετεωρολογικοί σταθμοί, πομποδέκτες TETRA.

  - Λογισμικό διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων στο διαδίκτυο - Geomedia Webmap, λογισμικό διαλειτουργικότητας κέντρου πυρκαγιάς - FireTactic.

  - Υποσύστημα αναγνώρισης πυρκαγιών από τηλεπιστκοπικά δεδομένα χαμηλής διακριτικής ικανότητας.

  - Εφαρμογή προσδιορισμού είδους βλάστησης με μεθόδους τηλεπισκόπησης.

  - Γεωγραφικά δεδομένα, αεροφωτογραφίες, πλάγιες μετρητικές εικόνες, στερεομοντέλα, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, δορυφορικά δεδομένα και δεδομένα METEOSAT. 

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ



  http://www.korinthia.net/
  http://www.getmap.gr/
  http://www.anko.gr/
  http://katagramma.gr/
  http://www.blom.no/aerofilms/en
  http://www.intergraph.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου