Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

            Θ Ε Μ Α:    "Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 1η   Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή “Κυρα - Βρύση”, για τη δημιουργία του νέου νεκροταφείου Ισθμίας.

2.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (Δ.Ε.Υ.Α.). Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου αυτού.

3.Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου - Περαχώρας (ΔΕΚΕΛΠ) της 15/5/2012 (περίοδος εκκαθάρισης 16/5/2011 - 15/5/2012) και της 15/5/2013 (περίοδος εκκαθάρισης 16/5/2012 - 15/5/2013).

4.Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, από 1/9/2013 έως 31/10/2013, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.

5.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  για τη διάθεση προσωπικού του Δήμου προς στελέχωση της υπηρεσίας μίας στάσης του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Κορινθίας. Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  αυτής. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

6.Έγκριση ή μη διενέργειας υπηρεσίας: “Ενοικίαση κάδων μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας”.

7.Έγκριση ή μη διενέργειας της υπηρεσίας: “Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013 & προμήθεια ανταλλακτικών”.

8.Έγκριση ή μη διενέργειας υπηρεσίας: “Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και δημοτικών καταστημάτων”. Δέσμευση για εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2014.

9.Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας: “Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης”.

10.Αποδοχή ποσού #3.402,67# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π., για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο - Μάρτιο έτους 2013 και κατανομή αυτού.

11.Συμμετοχή ή μη του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Ν. Κορινθίας.

12.Λήψη Απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης αναψυκτηρίου στην πλατεία Κυρα - Βρύσης.

13.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2013, Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

14.Χορήγηση ή μη στον ΠΟΥΛΟ Γεώργιο άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στην πλατεία Θησέως στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

15.Χορήγηση ή μη στην “ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Ε.” άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων για (2) διασκευασμένα τραπέζια εντός κατ/τός της “Καφετέρια” επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

16.Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, έτους 2011 (Α’ και Β’ εξάμηνο) 

17.Έγκριση οικονομικών απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, έτους 2011 (Α’ και Β’ εξάμηνο) 

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου”.

19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι”.

20.Ανάκληση ή μη της προκήρυξης της μελέτης “Αλιευτικό Καταφύγιο Καλαμακίου” και καταβολή της κατ’ αποκοπή αμοιβής των προκαταρκτικών μελετών και των εξόδων δημοσίευσης του διαγωνισμού.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. στην Τ.Κ. Πισίων.

23.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2011, επονόματι ΚΟΡΔΑΛΗ Ελένης.

24.Επικαιροποποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2009 Α.Δ.Σ. Λουτρακίου - Περαχώρας, περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ, ετών 2001 - 2005.  

25.Εξέταση αιτημάτων ΣΠΑΝΟΥ Βασιλείου, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου & ΚΛΩΝΟΥ Μιχαήλ για επιστροφή ποσών από τέλη ύδρευσης & τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, αντίστοιχα, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

26.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούλιος 2013).

Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αίτημα διαπλάτυνσης της Εκκλησιαστικού Λυκείου στο Λουτράκι.

Ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας στο Φλοίσβο Λουτρακίου

Η όμορφη πλατεία μας γίνεται ομορφότερη