Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Επιχορηγήσεις Συλλόγων από το Δήμο


        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λουτράκι   12/ 9 / 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ.: 22087
       Δ  Η  Μ  Ο  Σ
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       ----------------------------------
Τ μ ή μ α         : Διοικητικό
Γ ρ α φ ε ί ο    : Δ.Σ. &  Δ.Ε.
Δ/νση              : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως
  203 00  ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πληροφορίες : Αναστασία Σκάζα
Τηλέφωνο         : 2744360119
F    a    x         : 27440 - 64858
E - Mail           : info@loutraki.gr

Π Ρ Ο Σ  :  Τους πολιτιστικούς Συλλόγους του
                                                        Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων
                                                        (όπως πίνακα αποδεκτών)

            Θ Ε Μ Α   :     ''Επιχορήγηση πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου
                                     Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για το έτος 2013".

            Παρακαλούμε όπως το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2013 υποβάλλετε στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων να αποφασίσει για τις επιχορηγήσεις των πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου για το έτος 2013:
α)Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις.
β)Επικυρωμένο αντίγραφο Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ)Επικυρωμένο αντίγραφο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκρότησής του σε Σώμα.
δ)Οικονομικό απολογισμό έτους 2012.
ε)Αναλυτική έκθεση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά το έτος 2012.
στ)Αναλυτική κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου (ονοματεπώνυμο - ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα μελών του Συλλόγου).
ζ)Πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2013, για τις οποίες αιτείσθε επιχορήγηση, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε μία εξ αυτών (εξαιρείται η κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Συλλόγου).

            Η ανωτέρω τεθείσα προθεσμία είναι αποκλειστική, που σημαίνει ότι η μη προσκόμιση των ζητηθέντων δικαιολογητικών, εντός αυτής, συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, για το έτος 2013.

                                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                         ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓεώργιοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου